Az Ön logisztikai igényei - gondosságra szabva
Seahorse Kft. Általános Szerződési Feltételei

1.        Általános rendelkezések

1.1    Amennyiben a megbízóval kötött szerződés kifejezetten nem rendelkezik másként, a Seahorse Kft. által kötött szerződés a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény 42. fejezetében meghatározott szállítmányozási szerződés), amelynek alapján a Seahorse Kft. szállítmányozási szolgáltatást nyújt a megbízónak. Ennek keretében a szállítmányozó a megbízó javára megköti a fuvarozási szerződéseket, és az áru továbbításához szükséges raktári, rakodási és egyéb szerződéseket. Minden egyéb tevékenységet a Seahorse Kft. kizárólag a megbízóval kötött külön megbízási szerződés alapján lát el, amely független a szállítmányozási szerződéstől.

1.2    A Seahorse Kft. által kötött szerződésekre elsődlegesen jelen Általános Szerződéses Feltételek az irányadók. Az ezekben a feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (internet: www.szallitmanyozok.hu), és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 

2.        A szállítmányozási szerződés létrejötte

2.1    A szállítmányozási szerződés akkor jön létre, ha a szállítmányozó írásbeli ajánlatát a megbízó írásban visszaigazolta, vagy ha a megbízó írásbeli megbízását a szállítmányozó írásban visszaigazolta. Kivételesen sürgős esetben a szállítmányozási szerződés a felek között szóban is létrejöhet, de egyrészt ennek írásbeli megerősítése szükséges, másrészt a szóbeli megbízás értelmezése tekintetében a Seahorse Kft. értelmezése az irányadó, és a félreértések következményeit a megbízó köteles viselni.

 

3.        A szállítmányozási szerződés visszavonása és módosítása

3.1    A megbízó a fuvarozás megkezdését megelőző nap 12.00 óráig a szállítmányozási megbízását visszavonhatja, de köteles megtéríteni a szállítmányozó kárát, valamint 150,- EUR meghiúsulási kötbért megfizetni.

3.2    A megbízó a feladó hibájából meghiúsult fuvarozások esetén a 3.1 pontban meghatározott kártérítést és kötbért tartozik a szállítmányozónak megfizetni.

 

4.         A csomagolás és fuvareszköz ellenőrzés

4.1    Az árunak a fuvarozásra alkalmas csomagolásáról a megbízó köteles gondoskodni. A csomagolás hiányosságaiért a megbízó a felelős. Ugyancsak a megbízó a felelős, ha a rendelkezésére bocsátott konténer vagy fuvareszköz nem alkalmas a fuvarozásra, és ennek tényét a feladó nem jelzi haladéktalanul írásban az észlelést követően. Ugyancsak a megbízó felel az áru továbbításához szükséges előírások betartásáért (például fumigálás), továbbá az áru helytelen rakodásáért, beleértve a tengelytúlnyomási korlátozás megsértését. Ha a feladó és a megbízó személye nem azonos, a megbízó köteles a feladót erről a kötelezettségéről tájékoztatni, és a megbízó felelőssége akkor is fennáll, ha a kötelezettségszegést a feladó követi el.

 

5.        A szállítmányozási díj

5.1    A szállítmányozási szolgáltatás ellenértékét a szállítmányozási díj tartalmazza.

5.2    A szállítmányozási díjon felül a megbízó köteles a szállítmányozónak megfizetni a fuvarozás során felmerülő, előre nem látható, de a szállítmány továbbításához szükséges kiadásokat.

5.3    A szállítmányozási díj nem tartalmazza a szállítmányozóval szerződő hajóstársaságok és kikötő által felszámított konténerhasználati és tárolási díjakat.

5.4    A szállítmányozási díj nem tartalmazza a vámhivatalok és egyéb hatóságok intézkedései folytán felmerülő árumozgatási és tárolási díjakat.

5.5    A szállítmányozási díj nem tartalmazza a fuvarozó által felszámított állásdíjat, amely annak a következménye, hogy az áru felrakására és lerakására biztosított 4-4 óra költségmentes várakozási időt a feladó vagy a címzett túllépi.

5.6    A devizában megadott szállítmányozási díj vagy devizában felmerült költség forintosítása a felrakás napján, reggel 8 órakor érvényes, CIB Bank deviza eladási árfolyamán történik.

5.7    Ha a megbízás szerint a szállítmányozási díjat és költségeket 3. személynek kell megfizetni, a megbízó készfizető kezesként felel a megjelölt költségviselő teljesítéséért.

 

6.        Biztosítás

6.1    A Seahorse Kft. csak a megbízó kifejezett írásbeli kérésére, költségére és kockázatára köt a küldeményre szállítmánybiztosítást. Biztosítási megbízás esetén a Seahorse Kft. a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosítóval szerződik. A biztosítási feltételeket a …….. tartalmazza.

6.2    Európa határain kívüli szállítmányozási megbízás esetén a szállítmányozó jogosult a megbízás visszautasítására, ha a megbízó nem rendelkezik all-risk és T.P.N.D klauzulát tartalmazó szállítmánybiztosítással, illetve nem ad szállítmánybiztosítási szerződés megkötésére vonatkozó megbízást a szállítmányozónak.

 

7.        Fizetés

7.1    A szállítmányozási díjat és a költségeket a megbízó számla ellenében köteles megfizetni. Amennyiben a szállítmányozási szerződés a fizetésre vonatkozólag határidőt nem tartalmaz, a megbízó előre, a fuvarozás megkezdése előtt köteles a szállítmányozó számláját kiegyenlíteni.

7.2    Ha a megbízó a fizetéssel fizetési késedelembe esik, köteles a késedelem időtartamára évi 9,5 % késedelmi kamatot, valamint a 2016. évi IX. tv. szerint 40,- EUR behajtási költségátalányt fizetni.

 

8.        Visszatartási jog, zálogjog

8.1    A szállítmányozót a szállítmányozási díj és költségek erejéig visszatartási és zálogjog illeti meg a megbízónak a szállítmányozó rendelkezési joga alatt álló küldeményei felett függetlenül attól, hogy ki az áru tulajdonosa.

8.2    A visszatartási jog a megbízó valamennyi lejárt, és esedékes tartozására kiterjed.

8.3    Ha a megbízó a fennálló tartozását a visszatartási jog gyakorlása ellenére 15 napon belül nem rendezi, a szállítmányozó gyakorolhatja zálogjogát, és a birtokában lévő árut kereskedelmi forgalomban közvetlenül értékesítheti.

 

9.        Felelősség

9.1    A szállítmányozó a megbízó felé kizárólag a saját felróható magatartásával okozott károkért felel. A szállítmányozó nem felel a vele szerződő fuvarozók, kikötők, rakodók, raktározók és egyéb megbízottak által okozott árukárokért és késedelemért. A szállítmányozó felel az általa választott szállítmányozó magatartásáért, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben az alszállítmányozó vele szemben felelőssé tehető. A szállítmányozó nem felel az áru továbbítása során a vámhivatal vagy bármilyen egyéb hatóság késedelméért, költséget vagy kárt okozó cselekményéért.

 

10.         Igényérvényesítés

10.1     Amennyiben arra a megbízó igényt tart, a szállítmányozó megkísérli érvényesíteni a megbízó igényeit a fuvarozóval szemben. Az igényérvényesítés megkísérlése a peres eljáráson kívüli igényérvényesítést jelenti.

10.2     A megbízó és a szállítmányozó kifejezett megállapodása alapján a szállítmányozó a megbízó igényét peres eljárás keretében is érvényesítheti abban az esetben, ha ennek valamennyi költségét a megbízó megelőlegezi.

10.3     A szállítmányozó az általa kötött biztosítási szerződésekből eredő kártalanítási igényeket a biztosítóval szemben megkísérli érvényesíteni. A megbízó által kötött szállítmánybiztosítási szerződésből eredő igényeket a megbízó saját maga rendezi a biztosítóval.

10.4     A szállítmányozó nem köteles az igényérvényesítésre a raktározó, rakodó és kikötői vállalatokkal szemben.

 

11.         Joghatóság

11.1     A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos vitát megkísérelnek békés úton rendezni. Amennyiben a vitát nem sikerül békés úton megoldani, a jogvitában a szállítmányozó székhelye szerinti bíróság jár el kizárólagosan.

 

12.         Vegyes rendelkezések

12.1     A szállítmányozó részére küldött, és az áru továbbításával, kezelésével kapcsolatos utasítás csak írásban érvényes. Az egyik fél által, a másik fax számára, illetve email címére küldött levélnél vélelmezni kell, hogy azt megkapta azzal, hogy a 16.00 óra után küldött fax és email esetén a vélelmezett kézbesítési idő a következő munkanap.

 

13.         Egyéb 

13.1     Tengeri szállítmányozás esetén a megbízó legkésőbb a hajó tervezett kikötése előtt legalább öt nappal köteles szolgáltatni az előírt kereskedelmi okmányokat.

Központ: 1121 Budapest,
Tállya u. 16-18. I. ép. mf. 2.
Telefon: +36 1 212 7654
E-mail: info@seahorse.hu